16.08.2019 / 19:00 Uhr Probe SBOK
23.08.2019 / 19:00 Uhr Probe SBOK