26.06.2018 / 19:30 Uhr Probe KM
29.06.2018 / 19:00 Uhr Probe SBO