17.07.2018 / 19:30 Uhr Probe KM
20.07.2018 / 19:00 Uhr Probe SBO