24.04.2018 / 19:30 Uhr Probe KM
26.04.2018 / 19:00 Uhr Probe SBO